Skierowanie - DPS Mgoszcz

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
DPS Mgoszcz
Przejdź do treści
W razie jakichkolwiek pytań nasi pracownicy socjalni są do Państwa dyspozycji:
tel. 566768968
email: anna_kozdroj@op.pl  lub  dorota.kornacka@onet.eu

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu: jest placówką dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i mężczyzn), w którym mieszkają 84 osoby.
Podopiecznym zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających wynikających z  Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom wszystkie pomieszczenia, w których przebywają podopieczni wyposażone są w systemy: przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy.
Dom wyposażony jest w pokoje mieszkalne 1,2,3 osobowe  dla 74 osób usytuowane na dwóch kondygnacjach głównego budynku. 10 osób bardziej samodzielnych mieszka w osobnym budynku.

W zakresie potrzeb bytowych DPS zapewnia: miejsce zamieszkania; wyżywienie i organizację posiłków; sezonową odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości i higieny osobistej oraz w pomieszczeniach.
W zakresie usług opiekuńczych udziela pomocy i wsparcia: w podstawowych czynnościach życiowych; pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
W zakresie usług wspomagających umożliwia aktywne wykorzystanie czasu wolnego proponując udział w różnorodnych formach terapeutycznych.

Tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej reguluje -  Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. w art. 54 – 56a  i Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.  w sprawie domów pomocy społecznej w art. 8.
Postępowanie w sprawie skierowania wszczyna się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożonym w Ośrodku Pomocy Społecznej  właściwym ze względu zamieszkania, pobytu zainteresowanego. W przypadku gdy zainteresowany ma przedstawiciela ustawowego właściwym jest OPS dla zamieszkania opiekuna prawnego.

Do wniosku załącza się:
1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Zaświadczenie psychologa lub psychiatry,
3. Decyzję o dochodzie zainteresowanego oraz pisemna zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno- rentowy ze świadczenia zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. Zgodę na zamieszkanie w DPS,
5. Oświadczenia o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
6. Dla osób ubezwłasnowolnionych – postanowienie Sądu Rejonowego właściwego dla przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na umieszczenie w DPS podopiecznego.
7. Klauzulę informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych zainteresowanego i przedstawiciela ustawowego.

Decyzję o skierowaniu do DPS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej i przesyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 3; 86-200 Chełmno.
Decyzję o umieszczeniu wydaje Dyrektor PCPR w Chełmnie.
Zainteresowany jest zapraszany pisemnie do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu przez Dyrektora placówki, gdy jest wolne miejsce.
W przypadku braku wolnych miejsc w placówce zainteresowany jest wpisywany na listę osób oczekujących na przyjęcie.
Odpłatność za pobyt:
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu jest odpłatny na podstawie art. 60-62 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Miesięczny koszt utrzymania jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Zarządzenie Starosty Chełmińskiego do końca marca każdego roku.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:
1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. Małżonek Mieszkańca, zstępni przed wstępnymi – na podstawie umowy zawartej z OPS który wydał decyzje kierująca do dps.
3. Gmina- do wysokości różnicy wynikającej z kosztów utrzymania w dps, a opłatami wnoszonymi przez Mieszkańca i jego rodzinę.

Dom Pomocy Społecznej
Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo

Tel./fax. (56) 676 86 13
dps_mgoszcz@poczta.onet.pl
Wróć do spisu treści