Deklaracia dostępności - DPS Mgoszcz

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
DPS Mgoszcz
Przejdź do treści
Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychz powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
2. Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
3. Dla informacji brak właściwej relacji,
4. Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
5. Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
6. Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
7. Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów spełniającego min wymagania kontrastu,

Wyłączenia:

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
2. Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawiewewnętrznego audytu.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-09

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej podczas wewnętrznego audytu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Banach, admin@powiat-chelmno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 677 24 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Banach, admin@powiat-chelmno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 677 24 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna:
Dostępność architektoniczna
Nie posiadamy wind, korytarze i schody dostępne dla interesantów,
Pochylnie umożliwiające wejście do obu budynków, pochylnie oraz stopnie oznaczone linią koloru żółtego oraz tablicą informacyjną na ścianie. Nie posiadamy: platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku przy ul. Harcerskiej jest dzwonek przy drzwiach wejściowych dla osób niepełnosprawnych umożliwiający przywołanie pracowników urzędu,
W budynku administracyjnym przy ul. Harcerskiej nie posiadamy miejsc parkingowych wyznaczonych do parkowania osób niepełnosprawnych, parking obok budynku starostwa jest Urzędu Miasta, w budynku przy ul. Słowackiego 3 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na jezdni bezpośrednio przed wejściem do budynku,
Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: nie posiadamy informacji ani ograniczeń,
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: nie posiadamy.
Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych
Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:
Aplikacje mobilne
Jednostka nie udostępnia aplikacji mobilnych.Dom Pomocy Społecznej
Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo

Tel./fax. (56) 676 86 13
dps_mgoszcz@poczta.onet.pl
Wróć do spisu treści